ഇന്ത്യയില്‍ 1957ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന നിയമമാണിത്. 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1911ല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന, പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും, 1956ലെ അമേരിക്കയിലെ പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്തില്‍ നിന്നും കടംകൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ പകര്‍പ്പവകാശനിയമം.

(വകുപ്പ് 2) പ്രകാരം ഒരു സൃഷ്ടി എന്നാല്‍ ലിഖിതരചനയോ, നാടകാവിഷ്‌കാരമോ, സംഗീതസൃഷ്ടിയോ, ശബ്ദലേഖയോ, കലാസൃഷ്ടിയോ ആണ്. ലിഖിതരചനയെന്നതില്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും, പട്ടികകളും, ദത്തശേഖരങ്ങളും ഇതര സമാഹാരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
    നാടകാവിഷ്‌കാരമെന്നാല്‍, വാമൊഴിയായിച്ചൊല്ലിയതും, നൃത്തസംവിധാനവും, ശബ്ദരഹിതമായ മനോരഞ്ജനപ്രകടനങ്ങളും രംഗസംവിധാനവും, എഴുതിവച്ചതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അഭിനയവും ഉള്‍പ്പെടും: എന്നാല്‍ ചലച്ചിത്രമടങ്ങുന്ന ഫിലിം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടില്ല. സംഗീതസൃഷ്ടിയെന്നതില്‍, അതിന്റെ സംജ്ഞാലിഖിതവും, ഏത് സംവിധാനവും, ഇതര ലിഖിതരൂപവും ഉള്‍പ്പെടും; എന്നാല്‍ അതിനോടെപ്പം പറയുന്ന വാക്കുകളൊ, ആംഗ്യവിക്ഷേപമോ ഉള്‍പ്പെടില്ല.
     കലാസൃഷ്ടിയെന്നതില്‍, ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിംഗും, ശില്പങ്ങളും, കലാമേന്മയുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഛായാഗ്രഹണപടങ്ങളും, വാസ്തുശില്‍പ്പവും, കലാപരമായ മറ്റുകൈവേലകളും ഉള്‍പ്പെടും.

(വകുപ്പ് 14 ) പ്രകാരം പകര്‍പ്പവകാശം എന്നാല്‍, ഒരു സൃഷ്ടി, ഏതു മാദ്ധ്യമത്തിലും സൂക്ഷിയ്ക്കാനും, പുന സൃഷ്ടിക്കാനും, പകര്‍പ്പുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും, പൊതുജനമധ്യേ പ്രദര്‍ശിക്കാനും, ചലച്ചിത്രമോ ശബ്ദരേഖയോ ഇതര കലാരൂപത്തിലോ ആയി രൂപാന്തരം ചെയ്യുവാനും, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വില്‍ക്കുവാനും വാടകക്കുനല്‍കുവാനും കൂടിയുള്ള തനിയവകാശമാണ്.

പകര്‍പ്പവകാശം ബാധകമായ സൃഷ്ടികള്‍

(വകുപ്പ് 13) പ്രകാരം, പകര്‍പ്പവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, രചിക്കുമ്പോഴോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴോ, സ്രഷ്ടാവ്, ഇന്ത്യന്‍ പൗരനോ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരവാസിയോ ആയിരുന്നവെങ്കില്‍,അത്തരം മൗലികമായ ലിഖിതസൃഷ്ടികള്‍, നാടകാവിഷ്‌കാരങ്ങള്‍, സംഗീതകൃതികള്‍, ശബ്ദലേഖകള്‍, മറ്റുകലാസൃഷ്ടികള്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ്.

പകര്‍പ്പവകാശം ബാധകമല്ലാത്തവ

(വകുപ്പ് 13, 15, 16, 40, 41)

    സൃഷ്ടി രചിക്കുമ്പോഴോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴോ, ഇന്ത്യന്‍ പൗരനോ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരവാസിയോ അല്ലെങ്കില്‍.
    ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യാത്ത വാസ്തുശില്പങ്ങള്‍.
    മറ്റൊരാളുടെ പകര്‍പ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്ന വിധം നിര്‍മ്മിച്ച ചലച്ചിത്രവും ശബ്ദലേഖയും.
    വാസ്തുശില്‍പ്പത്തിന്റെ കലാപരമായ ആവിഷ്‌കരണരീതിയല്ലാത്ത, അതിന്റെ നിര്‍മ്മാണരീതി.
    1911ലെ ഡിസൈന്‍സ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രൂപകല്‍പ്പനകള്‍.
    ഈ നിയമപ്രകാരം, പകര്‍പ്പവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവ.
    സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുവഴി പകര്‍പ്പവകാശം ഇന്ത്യയില്‍ സംരക്ഷിക്കാത്ത വിദേശസൃഷ്ടികള്‍,
    സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച അന്താരാഷ്ട്രസംഘടനകളുടേതല്ലാത്ത കൃതികള്‍.

പകര്‍പ്പവകാശലംഘനം

    പകര്‍പ്പവകാശ ലംഘനം എന്നാല്‍ പകര്‍പ്പവകാശ നിയമം മൂലം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുനഃസൃഷ്ടിക്കലോ പകര്‍ത്തലോ ആണ്.