നെല്‍വയലുകളില്‍ കാളകളെ നുകത്തിനു പൂട്ടിക്കെട്ടി ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിന് കന്നുപൂട്ട്, കാലിപൂട്ട് എന്നിങ്ങനെ പ്രാദേശികമായി വ്യവഹാരഭേദമുണ്ട്. നിലം ഉഴുതുമറിക്കാന്‍ കലപ്പയാണ് ഉപയോഗിക്കുക.