അമ്മന്‍കോവിലുകളില്‍ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം. അലങ്കരിച്ച പിച്ചളക്കുടം തലയില്‍ എഴുന്നള്ളിച്ചു വച്ചാണ് അമ്മന്‍ തുള്ളുക.