ഐശ്വര്യദേവത. താമരയിലോ, സിംഹാസനത്തിലോ ഇരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവതിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പം. ഒരു കൈയില്‍ ചോറ്റുപാത്രവും മറുകൈയില്‍ ചട്ടുകവുമെടുത്ത രൂപം. ദാരിദ്ര്യ ദു:ഖമകറ്റാന്‍ അന്നപൂര്‍ണയുടെ കടാക്ഷം വേണമെന്നാണ് വിശ്വാസം.