ദേവതാസങ്കേതമായ പള്ളിയറ. ഗ്രാമീണദേവതകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളായ ശ്രീകോവിലുകളാണ് അറ.
നെല്ലും മറ്റുംസൂക്ഷിക്കുന്ന മരക്കൂടുകള്‍ക്കോ അകങ്ങള്‍ക്കോ ‘അറ’ എന്നുപറയും.