കേരളത്തില്‍ മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ആരാധനാ സങ്കേതമാണ് അയ്യപ്പന്‍കാവ്. (ശാസ്താംകാവ്)