കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ വസിക്കുന്ന പുലയര്‍, പറയര്‍ എന്നിവര്‍ തെയ്യാട്ട് എന്ന ഗര്‍ഭ ബലികര്‍മ്മത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെട്ടിയാടുന്ന കോലം. ഒടുവിലാണ് ഓലപ്പോതിയുടെ പുറപ്പാട്.