ഓണക്കാലത്ത് കൊട്ടിക്കളിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വില്ല്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവോണത്തിന് വര്‍ണാഭമായ ഓണവില്ല് ചാര്‍ത്തുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്.