അറുപത്തിനാല് കലാവിദ്യകളില്‍പ്പെട്ടതാണ് പൂക്കള്‍കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കല്‍. കേരളത്തില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരു കഴുകവൃത്തിയാണ് മാലകെട്ട്.