ഒരുനാട്ടു പെരുമ. പാലക്കാടു ജില്ലയിലെ രാമശേ്ശരി എന്ന പ്രദേശം ഇഡ്ധലിയുെട പേരില്‍ പ്രശസ്തി നേടിയിരിക്കുന്നു. തമിഴ് വംശജരായ മുതലിയാര്‍ എന്ന വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവര്‍. കുഴമ തുടങ്ങിയ നല്ലയിനം അരിയാണ് അതിനുപയോഗിക്കുക. മണ്‍പാത്രങ്ങളാണ് അതുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.