പ്രേതങ്ങളുടെ മുക്തിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവപൂജ. പരേതരുടെ ആത്മക്കളെ പ്രതിഭകളില്‍ ആവാഹിച്ച് തിലഹവനാദികള്‍ ചെയ്തശേഷം, വൈഷ്ണവ പാദത്തോട് ചേര്‍ക്കുന്നുവെന്നാണ് സങ്കല്‍പം. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയില്‍ സായൂജ്യപൂജ നടത്തും.