ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം, പറപോലുള്ളത്. പതിനെട്ടു വാദ്യങ്ങളില്‍പ്പെട്ടതാണ് തമ്പേറ്. തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.