പ്രസവിച്ചാല്‍ ആചരിക്കേണ്ട ആശൗചം. മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായപ്രകാരം പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബക്കാരും, മക്കത്തായ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഭവനക്കാരുമാണ് വാലായ്മകൊള്ളുക. ഈ ആശൗചത്തിന്റെ കാലദൈര്‍ഘ്യം സമുദായംതോറും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. കേരള ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് പത്തുദിവസമാണ് ആശൗചം. തെയ്യംപാടി, നമ്പ്യാര്‍, സാമന്തന്‍ നമ്പ്യാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് 12 ദിവസമാണ് വാലായ്മ.