പോൾ.ഡി.ആർ   ഒരുദീർഘനിശ്വാസമലയടിച്ചുയരുന്നു മനസ്സിൽകൊടുങ്കാട്കത്തിടുന്നു ഭീതിയാലാത്മാവ്ഊടാടിപ്പായുന്നു ലോകമേകേൾപ്പൂനിൻജനരോദനം. മനുകുലംകീഴടക്കീടുന്നുനിത്യവും മരണംവരെകാർന്നെടുത്തുലക്ഷങ്ങളെ കൊറോണവൈറസാംകോവിഡ്പത്തൊൻപത് ചൈനയിൽനിന്നുമീകേരളത്തിൽ. ഇറ്റലിയിൽനിന്നുമെത്തിയറാന്നിക്കാർ വൃദ്ധരാംമാതാപിതാക്കൾക്കുനൽകുന്നു ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽതോമസുംമറിയവും ആസ്പത്രിവിട്ടതോഇരുപത്തിയാറാംനാൾ. പേരുകേട്ടോർചിലർആളിക്കത്തീടുന്നു എണ്ണയില്ലാത്തദീപങ്ങളായ്മാറുന്നു ഉറ്റവരെപ്പോലുംകാണുവാനാകാതെ നിർജീവഗാത്രങ്ങളാ യമർന്നീടുന്നു. ഒരുദീർഘനിശ്വാസമലയടിച്ചുയരുന്നു മനസ്സിൽകൊടുങ്കാട്കത്തിടുന്നു ഭീതിയാലാത്മാവ്ഊടാടിപ്പായുന്നു ലോകമേകേൾപ്പൂനിൻജനരോദനം. ചരിത്രത്തിൽകോറാത്തപ്രതിസന്ധിയായി മന്ത്രിസഭായോഗങ്ങൾവിലയിരുത്തുന്നു ക്രാന്തദർശിയായ്കർമ്മസേനാനിയായ് സടകുടഞ്ഞടുക്കുന്നുവിജയത്തിനായ്. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ മുണരുന്നുസന്തതം…
Continue Reading