വസൂരിരോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ രോഗദേവതയുടെ (അമ്മ) ബാധകൊണ്ടാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാലാണ് അമ്മവിളയാട്ടം എന്നു പറയുന്നത്.  
Continue Reading