പാലക്കാട് അഗ്രഹാരങ്ങളില്‍ തിരണ്ടുകുളിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശേഷാല്‍ എള്ളുണ്ട.  
Continue Reading