കവി, പണ്ഡിതന്‍ ജനനം: 1891 മരണം: 1947 വിലാസം: തിരുവേഗപ്പുറ വാഴക്കുന്നം ബാല്യത്തിലേ സംസ്‌കൃതം പഠിച്ചു. കാവ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ഭാഗവത വായനയിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായി. ഹരിവിലാസത്തില്‍ സംസ്‌കൃത വിദ്യാലയം തുടങ്ങി. തന്റെ ഹൃദ്യമായ ശബ്ദം, പദശയ്യ, അവതരണരീതി, സുമുഖത എന്നിവ കൊണ്ട്…
Continue Reading