കണ്‍മഷി ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം മണ്‍പാത്രം. 'മഷിയോട്' എന്നും പറയും. നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ കണ്‍മഷി സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചിലര്‍ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കാവുന്ന മൂന്ന് കാലുകളുള്ളതാണ് മഷിക്കുടുക്ക. ഒരു തട്ടില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ച് അതിനുമുകളില്‍ മഷിയോട് വച്ചാല്‍ അതിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്ത്…
Continue Reading