അക്യുവിന്റെ കഥ ലൂ സുൻ സുധീർ പി വൈ ആധുനിക ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിലെ മാസ്റ്റർ പീസുകളിലൊന്നായി ഗണിക്കാവുന്ന കൃതി.മൂലകൃതിയോട് നീതിപുലർത്തുന്ന വിവർത്തനവിസ്മയം
Continue Reading