ആചാരം പ്രമാണിച്ച് കൈയിലെടുക്കുന്ന വടി. ആചാരപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ചിഹ്‌നമാണിത്.
Continue Reading