മുക്കുവരുടെ സാമുദായിക കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സഭ. തൊഴില്‍പരമായും മറ്റുമുള്ള തര്‍ക്കം തീര്‍ക്കുന്നത് 'കടക്കോടി'യാണ്. കവ്വായി മുതല്‍ വടക്കോട്ടാണ് 'കടക്കോടി'
Continue Reading