ഷോഡശസംസ്‌ക്കാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ഉപനയം എന്നും പറയും. മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കര്‍മ്മം. അഞ്ചാം വയസ്‌സിലും ഏഴുവയസ്‌സിനുമേലും ഉപനയിക്കാം. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല്‍ എന്ന് പദാര്‍ത്ഥം. പൂണൂല്‍, കൃഷ്ണാജിനം, മേഖല എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. ബ്രാഹ്മണര്‍ ഉപനയനത്തെ രണ്ടാം ജന്മമായി കാണുന്നു.
Continue Reading