ജഗദ് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യര്‍ കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി ഗോപു പട്ടിത്തറ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവചരിത്രം
Continue Reading