ശ്രീനാരായണഗുരു എം കെ സാനു രജീന്ദ്രകുമാര്‍ ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ബൗദ്ധികമായും രാഷ്ട്രീയമായും തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.  
Continue Reading