കഥയിലെ കണക്ക്‌ : കുസൃതിക്കണക്കുകൾ കെ ടി രാജഗോപാലൻ സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക ഗണിതം അനായാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന കുസൃതിക്കണക്കുകൾ
Continue Reading