ശങ്കര വാര്യര്‍ ജനനം: 1500 ല്‍ കൃതികള്‍ യുക്തിദീപികതന്ത്രസംഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ്യം.യുക്തിഭാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചത്. ലഘുവിവൃതിതന്ത്രസംഗഹത്തിന്റെ ചെറു ഭാഷ്യം ക്രിയക്രമകാരിഭാസ്‌ക്കരന്‍ രണ്ടാമന്റെ ലീലാവതിയുടെ വിശദമായ ഭാഷ്യം 1529 ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭാഷ്യം 1554 ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര കൈപുസ്തകം
Continue Reading