കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ ബക്കര്‍ മേത്തല സതീഷ് കെ, ബാബുരാജ് വെറും 874 ദിവസംകൊണ്ട് മഹാഭാരതം വൃത്താനുവൃത്തം തര്‍ജമ ചെയ്ത കേരള വ്യാസന്‍ . കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ക്കളരിയുടെ യശസ്സ് കാലദേശങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച മഹാനുഭാവന്‍. പച്ചമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുനായകന്‍    
Continue Reading