മന്ത്രവാദപരമായ ഒരു കര്‍മ്മം, സ്ഥാനഭ്രംശം, രാജ്യഭ്രംശം തുടങ്ങിയവയാണ് ഉച്ചാടനകര്‍മ്മം വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടന്‍മാരായ ശത്രുക്കളെ അകറ്റുക, അവര്‍ക്ക് ഉന്മാദം, വ്യാധി തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുക, അവരുടെ സമ്പത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയവ ദുര്‍മന്ത്രവാദപരമായ ഉച്ചാടന കര്‍മ്മലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
Continue Reading