അഷ്ടമംഗല്യങ്ങളിലൊന്ന്. എണ്ണ, വിളക്ക്, തിരി, അഗ്നിസംയോഗം എന്നിവ ചേര്‍ന്നാല്‍ ദീപമായി. ഒന്നു കുറഞ്ഞാല്‍ ദീപത്വമില്ല. എല്ലാ കര്‍മങ്ങള്‍ക്കും ദീപം വേണം. ഹിരണ്യക, കനക, രക്ത, കൃഷ്ണ, പിംഗള, ബഹുരൂപ, അതിരിക്ത എന്നിങ്ങനെ ദീപജ്വാലയ്ക്ക് ഏഴുജിഹ്വകള്‍, ദീപജ്വാല തടിച്ചതും നീളമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. വിറയ്ക്കാന്‍…
Continue Reading