പേജ് 3

  രണ്ട് ആദികാലങ്ങളി,ലാദര്‍ശരശ്മികള്‍ ക്കാതിത്ഥ്യമേകി ഞാനെന്മനസ്‌സില്‍, ആ നവയൌവനരംഗത്തില്‍ സര്‍വ്വവു മാനന്ദസാന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഉന്നതമാകുമാ മാമകലക്ഷ്യത്തില്‍ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ താരകങ്ങള്‍ ഓമല്‍ക്കരങ്ങളലെന്നെത്തഴുകവേ കോള്‍മയിര്‍ക്കൊണ്ടു ഞാന്‍ പാട്ടു പാടി, അന്നെന്റെ സങ്കല്‍പം കാണിച്ചലോക,മീ മന്നിലും കാണാന്‍ ഞാന്‍ വെമ്പിനോക്കി. എന്തൊരു കാഴ്ചയാണെന്മുന്നില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട തെന്തൊരത്യുഗമാം…
Continue Reading

പാടുന്ന പിശാച്

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1949)      ഞാന്‍ ഈ കവിതയെഴുതിയത് നിയമ പഠനത്തിനായി മദിരാശിയില്‍ താമസിക്കുന്നകാലത്താണ് ..ചില കാരണങ്ങളാല്‍ ഞാന്‍ ഒട്ടേറെ മനകേ്‌ളശം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് ആത്മകഥാ രൂപമായ ഈ കൃതി എഴുതിയത്. ഇതില്‍ ഞാന്‍ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് വ്യക്തിപരമായ…
Continue Reading