ദൈവീകപൂജ. ദുര്‍ഗാപൂജ, കര്‍ക്കടകം, വൃശ്ചികം എന്നീ മാസങ്ങളിലും, ജന്‍മനക്ഷത്രാദികളിലും ഭഗവതിസേവ നടത്താറുണ്ട്. ആപത്തുകള്‍ നീങ്ങി ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുവാനാണ് ഭഗവതിസേവ നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേക പത്മമിടണം. ദുര്‍ഗാചക്രം, കാര്‍ത്തികപത്മം, ശക്തിദണ്ഡ്, വീരാളി തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ പല പത്മങ്ങളുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് ഇടുക. ദേവിയുടെ ത്രികാലപൂജയാണ് ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Continue Reading