ജവഹർലാലും ആധുനിക കേരളവും

ഡോ.ടി പി ശങ്കരൻകുട്ടി
സുധീര്‍ പി വൈ

നെഹറുവിന്റെ 125 -ആം ജന്മവാര്ഷികവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒന്നാണിത്
..നെഹ്‌റുവിന് കേരളവുമായുള്ള ചരിത്രബന്ധത്തെകുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്