മണ്ണാങ്കട്ടയും കരീലയും

പുനരാഖ്യാനം: വിമലാ മേനോന്‍
ചിത്രീകരണം: ഗോപു പട്ടിത്തറ

മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരീലയുടെയും കഥ ചിത്രപുസ്തക രൂപത്തില്‍ കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത്.