എണ്ണാം പഠിക്കാം

ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

 

എണ്ണാന്‍ പഠിക്കാനായി കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒരു കവിതാപുസ്തകം. ചിത്രങ്ങള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും.