മുയലുകളുടെ ടാറ്റു

ഷിനോജ് രാജ്
കെ പി മുരളീധരന്‍

മുയല്‍ കുട്ടികളോട് കൂട്ടുകൂടിയ നല്ലവനായ കുറുക്കന്റെ കഥ