കട്ട് കിഡ് പിന്നെ ടിക് ടിക്

ഷിനോജ് രാജ്
റോണി ദേവസ്സ്യ

സിംഹവും തുമ്പിയും കുറുക്കനുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു ചിത്രകഥ .