നിലാവിലെ പാട്ടുകാർ

സൈജ എസ്
റോണി ദേവസ്സ്യ

കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനുമൊക്കെയായി അമ്പിളിമാമനും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ
കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു ചിത്രകഥ.