തെറ്റ്‌                              ശരി

 • അകകണ്ണ്                                 അകക്കണ്ണ്
 • അകകാമ്പ്                                അകക്കാമ്പ്
 • അകമ്പിടി                                  അകമ്പടി
 • അക്ലിഷ്ഠം                                 അക്ലിഷ്ടം
 • അക്ഷരശ്ശുദ്ധി                           അക്ഷരശുദ്ധി
 • അക്ഷരസംഖാതം                    അക്ഷരസംഘാതം
 • അക്ഷയത്രിതീയ                       അക്ഷയതൃതീയ
 • അഖണ്ഠം                                   അഖണ്ഡം
 • അഗ്നിപ്രതിഷ്ട                            അഗ്നിപ്രതിഷ്ഠ
 • അഗ്നിവീധി                                 അഗ്നിവീഥി
 • അഗ്നിസ്പുലിംഗ                      അഗ്നിസ്ഫുലിംഗം
 • അംഗപ്രദക്ഷണം                       അംഗപ്രദക്ഷിണം
 • അംഗവൈകല്യത                      അംഗവൈകല്യം
 • അംഗവേഷ്ഠി                            അംഗവേഷ്ടി
 • അംഗസൗഷ്ടവം                        അംഗസൗഷ്ഠവം
 • അംഗുഷ്ടം                                    അംഗുഷ്ഠം
 • അങ്ങാടിപ്പീഠിക                       അങ്ങാടിപ്പീടിക
 • അങ്ങിനെ                                     അങ്ങനെ
 • അച്ചുക്കൂടം                               അച്ചുകൂടം
 • അച്ചുതന്‍                                    അച്യുതന്‍
 • അജഗജാന്തരവ്യത്യാസം        അജഗജാന്തരം
 • അജഗളസ്ഥനം                            അജഗളസ്തനം
 • അജ്ഞനം                                     അഞ്ജനം
 • അജ്ഞലി                                      അഞ്ജലി
 • അടക്ക                                             അടയ്ക്ക
 • അടിമത്വം                                      അടിമത്തം
 • അടിയന്തിരം                                 അടിയന്തരം
 • അണ്ഡകടാകം                              അണ്ഡകടാഹം
 • അതാത്                                           അതത്
 • അതിഥീപൂജ                                 അതിഥിപൂജ
 • അതില്‍തന്നെ                               അതില്‍ത്തന്നെ
 • അതിഭൗതീകം                             അതിഭൗതികം
 • അതിവൃഷ്ഠി                               അതിവൃഷ്ടി
 • അതുപ്രകാരം                              അതിന്‍പ്രകാരം
 • അതൃത്തി                                       അതിര്‍ത്തി
 • അത്യാഗൃഹം                               അത്യാഗ്രഹം
 • അത്യാവിശ്യം                              അത്യാവശ്യം
 • അഥിതി                                           അതിഥി
 • അദ്ധ്യക്ഷം, അദ്ധ്യക്ഷ്യം            ആദ്ധ്യക്ഷ്യം
 • അദ്ധ്യാത്മികം                               ആദ്ധ്യാത്മികം
 • അദ്യുതീയന്‍                                  അദ്വിതീയന്‍
 • അധക്കരിക്കുക                            അധ:കരിക്കുക
 • അധപ്പതനം, അധ:പ്പതനം         അധ:പതനം
 • അനന്തിരവന്‍                               അനന്തരവന്‍
 • അനര്‍ഗത                                        അനര്‍ഘത
 • അനര്‍ഘളം                                     അനര്‍ഗളം
 • അനലന്‍ (അഗ്നി)                           അനിലന്‍ (കാറ്റ്)
 • അനിലന്‍ (കാറ്റ്)                            അനലന്‍ (അഗ്നി)