• അലൗകീകം                                                അലൗകികം
 • അല്‍പ്പന്‍                                                     അല്പന്‍
 • അല്ഭുതം, അത്ഭുതം                              അദ്ഭുതം
 • അല്ലങ്കില്‍                                                     അല്ലെങ്കില്‍
 • അല്ലന്ന്                                                         അല്ലെന്ന്
 • അവഗാഡം                                                 അവഗാഢം
 • അവദീര്‍ണ്ണ                                                  അവതീര്‍ണ്ണ
 • അവധാനത                                                  അവധാനം
 • അവലക്ഷണംകെട്ടത്                               ലക്ഷണംകെട്ടത്, അവലക്ഷണം
 • അവലംഭം                                                    അവലംബം
 • അവശിഷ്ഠം                                               അവശിഷ്ടം
 • അവശ്യം                                                       ആവശ്യം
 • അവസ്താന്തരം                                          അവസ്ഥാന്തരം
 • അവറ്റകള്‍                                                    അവറ്റ
 • അവിഗ്നം                                                       അവിഘ്‌നം
 • അവിടുത്തെ                                                  അവിടത്തെ
 • അവിദഗ്ദന്‍                                                  അവിദഗ്ദ്ധന്‍
 • അവൈദീക                                                    അവൈദിക
 • അശ                                                                   അയ (അയഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്)
 • അശ്വാരൂഡന്‍                                                അശ്വാരൂഢന്‍
 • അശ്ശേഷം                                                         അശേഷം
 • അഷ്ഠകം                                                         അഷ്ടകം
 • അഷ്ഠകലാശം                                               അഷ്ടകലാശം
 • അഷ്ടകോണ്‍                                                     അഷ്ടകോണം
 • അഷ്ഠചൂര്‍ണപ്പൊടി                                    അഷ്ടചൂര്‍ണം
 • അഷ്ഠപദി                                                        അഷ്ടപദി
 • അഷ്ഠമി                                                            അഷ്ടമി
 • അഷ്ഠലക്ഷ്മികള്‍                                          അഷ്ടലക്ഷ്മികള്‍
 • അഷ്ടാദശ-                                                           പതിനെട്ട്
 • അസന്നിഗ്ദ്ധം                                                     അസന്ദിഗ്ദ്ധം
 • അസാദ്യം                                                             അസാധ്യം
 • അസാധാരണയായ                                         അസാധാരണമായ
 • അസാന്നിദ്ധ്യത                                                  അസാന്നിദ്ധ്യം
 • അസാമര്‍ത്ഥ്യത                                                  അസാമര്‍ത്ഥ്യം
 • അസാരസ്യത                                                      അസ്വാരസ്യം
 • അസൗകര്യത                                                       അസൗകര്യം
 • അസ്തമനം                                                          അസ്തമയം
 • അസ്തി                                                                 അസ്ഥി
 • അസ്ഥപ്രജ്ഞന്‍                                                   അസ്തപ്രജ്ഞന്‍
 • അസ്ഥാനസ്തപദം                                             അസ്ഥാനസ്ഥപദം
 • അസ്ഥിപജ്ഞരം                                                  അസ്ഥിപഞ്ജരം
 • അസ്ഥിവാരം                                                        അസ്തിവാരം
 • അസ്വാതന്ത്ര്യത                                                     അസ്വാതന്ത്ര്യം
 • അസ്പൃഷ്ഠ                                                          അസ്പൃഷ്ട
 • അസ്വാരസ്യത                                                       അസ്വാരസ്യം
 • അസ്സഹനീയം                                                         അസഹനീയം
 • അഹോവൃത്തി                                                     അഹര്‍വൃത്തി