കാമഭ്രാന്ത് കാമബ്ഭ്രാന്ത്കായ:ക്ലേശംകായക്ലേശംകായകല്‍പം കായകല്പംകായസ്തന്‍കായസ്ഥന്‍കാരുണീകന്‍ കാരുണികന്‍കാരുണ്യപൂര്‍വമായകാരുണ്യപൂര്‍വകമായകാര്‍മ്മീകന്‍  കാര്‍മ്മികന്‍കാലപരിമാണം കാലപരിണാമംകാലുഷ്യത കാലുഷ്യം (കലുഷത)കീഴ്‌കോടതി കീഴ്‌ക്കോടതികുടാരം കുഠാരം (മഴു)കുടിയ്ക്കുക കുടിക്കുകകുടിശ്ശിഖ കുടിശ്ശികകുട്ടിത്വം കുട്ടിത്തംകുഡുംബം കുടുംബംകുണ്ടപ്രവര്‍ത്തികുണ്ടപ്രവൃത്തികുണ്ടലം കുണ്ഡലം (കര്‍ണാഭരണം)കുണ്ടലിനികുണ്ഡലിനികുണ്ഡിതംകുണ്ഠിതംകുതിരപ്പന്തായം കുതിരപ്പന്തയംകുനഷ്ട് കുനട്ട് (വക്രത)കുമാരിപൂജ കുമാരീപൂജകുഷ്ടംകുഷ്ഠംകുസുമമജ്ഞരി കുസുമമഞ്ജരികുസുമാജ്ഞലികുസുമാഞ്ജലികുളിയ്ക്കുക കുളിക്കുകകുളുര്‍മതികുളിര്‍മതി (ചന്ദ്രന്‍)കുഴല്‍കിണര്‍കുഴല്ക്കിണര്‍കുറുപ്പടി