കൂട കൂടാകൂടെക്കൂടെകൂടക്കൂടെകൂടെപ്പുറപ്പ് കൂടെപ്പിറപ്പ്കൂപമണ്ടൂകംകൂപമണ്ഡൂകംകൂര്‍മ്മത കൂര്‍മ്മകൃതൃമം  കൃത്രിമംകൃത്യനിഷ്ട കൃത്യനിഷ്ഠകൃപവാന്‍കൃപാവാന്‍കൃഷ്ണരാമന്മാര്‍ രാമകൃഷ്ണന്മാര്‍കൃഷ്ണാഷ്ഠമികൃഷ്ണാഷ്ടമികൃസ്താബ്ദംക്രിസ്ത്വബ്ദംകൃസ്തു ക്രിസ്തു കൃസ്ത്യാനി  ക്രിസ്ത്യാനികെട്ടിപ്പിടുത്തം കെട്ടിപ്പിടിത്തംകേമത്വംകേമത്തംകേരളോല്പത്തികേരളോല്‍പത്തികേളിഗ്രഹംകേളീഗൃഹംകൈകയികൈകേയികൈയ്യുറ കൈയുറ, കയ്യുറകൈയ്യാള്‍കൈയാള്‍, കയ്യാള്‍കൈവല്യതകൈവല്യംകൊട്ടിഘോഷിക്കുക കൊട്ടിഗ്‌ഘോഷിക്കുകകൊതിയ്ക്കുകകൊതിക്കുകകൊലവാഴകുലവാഴകൊശത്തരംകുശവത്തരം, കുശത്തരംകോമാളിത്വംകോമാളിത്തംകോവിധന്‍കോവിദന്‍ (സമര്‍ത്ഥന്‍) കോഷ്ടാഗാരംകോഷ്ഠാഗാരം (ഖജനാവ്)കൗടില്യതകൗടില്യംക്രിതൃമം, ക്രിത്രിമം കൃത്രിമംക്രിത്യനിഷ്ട, ക്രിത്യനിഷ്ഠകൃത്നിഷ്ഠക്രീഢക്രീഡക്ലീബന്‍ക്ലീബംക്ലിഷ്ഠതക്ലിഷ്ടതക്ഷണനം