ഖണ്ഡശ്ശഖണ്ഡശ:ഗജകാമിനി ഗജഗാമിനിഗണപതായേ നമ:
ഗണപതായേ നമ: ഗണപതയേ നമ:ഗരുടന്‍ ഗരുഡന്‍ഗര്‍ഭഗ്രഹംഗര്‍ഭഗൃഹംഗര്‍ഭഛിദ്രം ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രംഗര്‍വിഷ്ടന്‍ഗര്‍വിഷ്ഠന്‍ഗല്‍ഗതംഗദ്ഗദംഗളഗസ്ഥംഗളഹസ്തംഗാര്‍ഹസ്ഥംഗാര്‍ഹസ്ഥ്യംഗീതാഗോവിന്ദം  ഗീതഗോവിന്ദംഗുരുവേ നമ:ഗുരവേ നമ:ഗുരുസി കുരുതിഗോതമ്പ് കോതമ്പ്ഗോവണി കോവണിഗ്രന്ഥവിസ്താരം ഗ്രന്ഥവിസ്തരംഗ്രാമഭരദേവതഗ്രാമപരദേവത