നടീല്‍നടല്‍
നദീജലതര്‍ക്കംനദീജലത്തര്‍ക്കം
നനക്കുകനനയ്ക്കുക
നമശിവായനമ:ശിവായ, നമശ്ശിവായ
നവഗൃഹങ്ങള്‍നവഗ്രഹങ്ങള്‍
നവയൗവ്വനംനവയൗവനം
നവോഡനവോഢ
നളന്ദനാളന്ദ (പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ സര്‍വകലാശാല)
നാടോടിഭാഷനാടോടിബ്ഭാഷ
നാട്ടുംപുറംനാട്ടിന്‍പുറം
നാദസ്വരംനാഗസ്വരം (വാദ്യവിശേഷം)
നാമാവിശേഷംനാമാവശേഷം
നായകിനായിക
നാല്‍ക്കവലനാല്ക്കവല
നാല്‍ക്കാലിനാല്ക്കാലി
നാസദ്വാരംനാസാദ്വാരം
നാസരന്ധ്രംനാസാരന്ധ്രം (മൂക്കിന്‍ ദ്വാരം)
നാസികചൂര്‍ണ്ണംനാസികാചൂര്‍ണ്ണം
നാളതുവരെനാളിതുവരെ
നിഖണ്ഡു,നിഘണ്ഡുനിഘണ്ടു
നിഗൂഡംനിഗൂഢം
നിത്യവൃദ്ധിനിത്യവൃത്തി
നിത്യേനനിത്യവും
നിദാനംനിധാനം
നിധാനംനിദാനം
നിന്നുംനിന്ന്
നിബിഢമായനിബിഡമായ
നിരപരാധിനിനിരപരാധി
നിരജ്ഞനന്‍നിരഞ്ജനന്‍ (ശിവന്)
നിരാശനിരാശത (ആശയറ്റ അവസ്ഥ)
നിര്‍ത്തുകനിറുത്തുക
നിര്‍ദാക്ഷണ്യംനിര്‍ദാക്ഷിണ്യം
നിര്‍ദ്ദേശതത്വങ്ങള്‍നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങള്‍
നിര്‍ന്നിമേഷമായിനിര്‍ന്നിമേഷം
നിര്‍ബന്ധമായനിര്‍ബന്ധപൂര്‍വകമായ
നിര്‍ഭയമായിനിര്‍ഭയം
നിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍നിര്‍ഭാഗ്യന്‍
നിര്‍മ്മാണംനിര്‍മ്മിതി
നിര്‍ലോപംനിര്‍ലോഭം
നിവര്‍ത്തിനിവൃത്തി
നിശബ്ദംനിശ്ശബ്ദം
നിശീധിനിനിശീഥിനി
നിശേഷംനിശ്ശേഷം
നിഷ്‌കാമകര്‍മ്മന്‍നിഷ്‌കാമകര്‍മ്മാവ്
നിഷ്‌കൃഷ്ഠനിഷ്‌കൃഷ്ട
നിഷ്ടനിഷ്ഠ
നിഷ്ഠൂരംനിഷ്ഠുരം
നിസംഗതനിസ്സംഗത
നിസാരന്‍നിസ്സാരന്‍
നിസ്വാര്‍ത്ഥന്‍നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥന്‍
നിഴല്‍ക്കുത്ത്നിഴല്ക്കുത്ത്
നിതിന്യായംനീതിന്ന്യായം
നീരധംനീരദം
നിര്‍ദോഷം (ദോഷമില്ലാതെ)നീര്‍ദോഷം
(ജലത്താലുള്ള രോഗം)
നീര്‍ദോഷം
(ജലത്താലുള്ള രോഗം)
നിര്‍ദോഷം (ദോഷമില്ലാതെ)
നൂപൂരംനൂപുരം
നൂറ്റിയെട്ട്നൂറ്റെട്ട്
നൂറ്റിയൊന്ന്നൂറ്റൊന്ന്
നൃത്തംനൃത്യം
നൃശ്ശംസന്‍നൃശംസന്‍
നേത്രോല്പലംനേത്രോല്‍പലം
നേരെനേരേ
നൈപുണ്യതനൈപുണ്യം
നൈരന്തര്യതനൈരന്തര്യം
നൈരാശ്യതനൈരാശ്യം
നൈഷ്ടികബ്രഹ്മചാരിനൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി
നൈസര്‍ഗ്ഗീകംനൈസര്‍ഗ്ഗികം