പക്ഷപാതംപക്ഷവാതം
പക്ഷവാതംപക്ഷപാതം
പക്ഷെപക്ഷേ
പഞ്ചകരിണിപഞ്ചകരണി
പഞ്ചഗൂഡംപഞ്ചഗൂഢം
പഞ്ചതത്വംപഞ്ചതത്ത്വം
പഞ്ചപുശ്ചംപഞ്ചപുച്ഛം
പടജനംപടജ്ജനം
പടഹധ്വനിപടഹദ്ധ്വനി
പട്ടമഹഷിപട്ടമഹിഷി
പട്ടാളശിപായിപട്ടാളശ്ശിപായി
പണസഞ്ചിപണസ്സഞ്ചി
പണ്ഡിതമ്മന്യന്‍പണ്ഡിതമാന്യന്‍
പതജ്ഞലിപതഞ്ജലി
പതാകവ്യൂഹംപതാകാവ്യൂഹം
പതിത്വംപാതിത്വം
പതിനാല്പതിന്നാല്
പതിവൃതപതിവ്രത
പതിവ്രതത്വംപതിവ്രതാത്വം
പത്മളാക്ഷിപക്ഷ്മളാക്ഷി
പദഛേദംപദച്ഛേദം
പന്തായംപന്തയം
പയസ്സിനിപയസ്വിനി
പയോദരംപയോധരം
പരത്രാണനംപരത്രാണം
പരദൂക്ഷണംപരദൂഷണം
പരപുശ്ചംപരപുച്ഛം
പരമകാഷ്ടപരമകാഷ്ഠ
പരമഭാഗ്യന്‍പരമഭാഗ്യവാന്‍
പരശതംപരശ്ശതം
പരസഹസ്രംപരസ്സഹസ്രം
പരസ്പരവിരോധംപരസ്പരവിരുദ്ധം
പരാമൃഷ്ഠംപരാമൃഷ്ടം
പരാശ്ശക്തിപരാശക്തി
പരിഗൃഹണംപരിഗ്രഹണം
പരിഛിന്നപരിച്ഛിന്ന
പരിഛേദംപരിച്ഛേദം
പരിണാമംപരിമാണം
പരിത്രാണനംപരിത്രാണം
പരിതസ്ഥിതിപരിത:സ്ഥിതി
പരിനിഷ്ടിതപരിനിഷ്ഠിത
പരിണിതപ്രജ്ഞന്‍പരിണതപ്രജ്ഞന്‍
പരിതാവസ്ഥപരിതോവസ്ഥ
പരിപാകതപരിപാകം
പരിമിതപ്പെടുത്തുകപരിമിതിപ്പെടുത്തുക
പരിവര്‍ത്തിപരിവൃത്തി
പരിവേധനംപരിവേദനം
പരിശിഷ്ഠംപരിശിഷ്ടം
പരിഷത്പരിഷത്ത്
പരിഷത്ഭാരവാഹിപരിഷദ്ഭാരവാഹി
പരിഷ്‌കാരചിത്തന്‍പരിഷ്‌കൃതചിത്തന്‍
പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകപരിഷ്‌കരിക്കുക
പരിസ്സരംപരിസരം
പരീക്ഷാത്തീയതിപരീക്ഷത്തീയതി
പര്‍ണ്ണശ്ശാലപര്‍ണ്ണശാല
പര്യയംപര്യായം
പര്യായംപര്യയം
പര്യവസ്സാനംപര്യവസാനം
പര്യവേഷകന്‍പര്യവേക്ഷകന്‍
പര്യവേഷണംപര്യവേക്ഷണം
പലടംപലേടം, പലയിടം
പലവ്യജ്ഞനംപലവ്വഞ്ജനം, പലവ്യഞ്ജനം
പശുദാനംപശൂദ്ദാനം
പള്ളീക്കള്ളന്‍പള്ളിക്കള്ളന്‍
പഴംചൊല്ല്പഴഞ്ചൊല്ല്
പഴുതെപഴുതേ (വെറുതേ)
പറയിപ്പിക്കുകപറയിക്കുക
പാടെപാടേ
പാട്ടക്കുടിശ്ശിഖപാട്ടക്കുടിശ്ശിക
പാഠവംപാടവം
പാഠശ്ശാലപാഠശാല
പാണിഗൃഹണംപാണിഗ്രഹണം
പാതിത്വംപാതിത്യം
പാതിവൃത്യംപാതിവ്രത്യം
പാദസ്സരംപാദസരം
പാദാതികേശംപാദാദികേശം (
പാദാംഗുഷ്ടംപാദാംഗുഷ്ഠം
പാദുകപട്ടാഭിഷേകംപാദുകാപട്ടാഭിഷേകം
പാപഗൃഹംപാപഗ്രഹം
പാപഗ്രഹംപാപഗൃഹം
പായാരംപായ്യാരം
പാരതന്ത്രംപാരതന്ത്ര്യം
പാരതന്ത്ര്യതപാരതന്ത്ര്യം
പാരത്രീകംപാരത്രികം
പാരമ്യതപാരമ്യം
പ്രാധാന്യതപ്രാധാന്യം
പാരസ്പര്യതപാരസ്പര്യം
പാരവശ്യതപാരവശ്യം
പാരലൗകീകംപാരലൗകികം
പാരിതോക്ഷികംപാരിതോഷികം
പാരിവ്രാജ്യതപാരിവ്രാജ്യം
പാരിഹാസ്യതപാരിഹാസ്യം
പാര്‍ശ്വവൃത്തിപാര്‍ശ്വവര്‍ത്തി
പാര്‍ഷദിപാര്‍ഷതി (പാഞ്ചാലി)
പാശ്ചാത്തലംപശ്ചാത്തലം
പാഷണ്ടന്‍പാഷണ്ഡന്‍ (മതവിരോധി)
പാഴ്ച്ചിലവ്പാഴ്‌ച്ചെലവ്
പാറിപ്പിക്കുകപാറിക്കുക
പിടിയ്ക്കുകപിടിക്കുക
പിടുത്തംപിടിത്തം
പിണ്ണംപിണ്ഡം
പിതൃകൃയപിതൃക്രിയ
പിന്നെപ്പിന്നെപിന്നപ്പിന്നെ
പിമ്പെപിമ്പേ
പിലപുല
പിശാശ്പിശാച്
പിഷ്ടപേക്ഷണംപിഷ്ടപേഷണം
പിഴവ്പിഴ
പിഴപിഴവ്
പിറനാള്‍പിറന്നാള്‍
പിറ്റന്ന്പിറ്റേന്ന്
പീഢപീഡ
പീഢിതപീഡിത
പുജ്ഞംപുഞ്ജം
പുഞ്ചകൃഷിപുഞ്ചക്കൃഷി
പുഞ്ചിരിക്കുകപുഞ്ചിരിപൊഴിക്കുക
പുണ്ണാക്ക്പിണ്ണാക്ക്
പുണ്യാകംപുണ്യാഹം
പുത്രകാമേഷ്ഠിപുത്രകാമേഷ്ടി
പുന:പ്പരിശോധനപുന:പരിശോധന,
പുനപ്പരിശോധന
പുന:വിചാരംപുനര്‍വിചാരം
പുനപ്രവേശംപുന:പ്രവേശം
പുനരാവര്‍ത്തിപുനരാവൃത്തി
പുനര്‍ചിന്തപുനശ്ചിന്ത
പുനര്‍പരിശോധനപുന:പരിശോധന
പുനര്‍സംഘടനപുന:സംഘടന,
പുനസ്സംഘടന
പുനര്‍സൃഷ്ടിപുന:സൃഷ്ടി
പുനസമാഗമംപുന:സമാഗമം, പുനസ്സമാഗമം
പുരന്തരന്‍പുരന്ദരന്‍ (ഇന്ദ്രന്‍)
പുരസരംപുരസ്സരം
പുരാണഇതിഹാസങ്ങള്‍പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍
പുരീക്ഷംപുരീഷം
പുലഭ്യത്തംപുലഭ്യം
പുല്ലിങ്ങംപുല്ലിംഗം
പുശ്ചംപുച്ഛം
പുഷ്പവൃഷ്ഠിപുഷ്പവൃഷ്ടി
പുഷ്പാജ്ഞലിപുഷ്പാഞ്ജലി
പുറകില്‍, പുറകേപിറകില്‍, പിറകേ
പുറന്നാള്‍പിറന്നാള്‍
പുറമേയ്ക്ക്പുറത്തേക്ക്
പുറരാജ്യംപുറംരാജ്യം
പൂച്ചസന്യാസിപൂച്ചസ്സന്യാസി
പൂര്‍വ്വീകന്‍പൂര്‍വ്വികന്‍, പൂര്‍വികന്‍
പൂവ്വ്പൂവ്
പൂശാരിപൂജാരി
പൃധ്വിപൃത്ഥ്വി-പൃഥവീ, പൃഥ്വി
പൃഷ്ടംപൃഷ്ഠം
പെട്ടന്ന്പെട്ടെന്ന്
പെരുംപറപെരുമ്പറ
പെഴപിഴ
പൊട്ടഭാഗ്യംപൊട്ടബ്ഭാഗ്യം
പൊണ്ണത്വംപൊണ്ണത്തം
പൊതുഉടമപൊതുവുടമ
പൊന്‍കുടംപൊല്കുടം
പോയിപറഞ്ഞുപോയിപ്പറഞ്ഞു
പോയെല്ലോപോയല്ലോ
പോരപോരാ
പോരെപോരേ
പൗരസ്ഥ്യംപൗരസ്ത്യം
പൗരാണീകംപൗരാണികം
പൗരോഹത്യംപൗരോഹിത്യം
പൗര്‍വ്വാപര്യതപൗര്‍വ്വാപര്യം,
പൗര്‍വാപര്യം
പ്രകൃതീദേവിപ്രകൃതിദേവി
പ്രകൃത്യാലുള്ളപ്രകൃത്യാ ഉള്ള
പ്രക്ഷുബ്ദംപ്രക്ഷുബ്ധം
പ്രഗല്‍ഭന്‍, പ്രഗത്ഭന്‍പ്രഗല്ഭന്‍
പ്രചരണംപ്രചാരണം
പ്രണയനിപ്രണയിനി
പ്രണീതാവ്പ്രണേതാവ്
പ്രതികൂലിപ്രതികൂലന്‍
പ്രതിക്ഷേധംപ്രതിഷേധം
പ്രതിഗൃഹംപ്രതിഗ്രഹം
പ്രതിഛായപ്രതിച്ഛായ
പ്രതിധ്വനിപ്രതിദ്ധ്വനി
പ്രതിനിധീകരിക്കുകപ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക
പ്രതിഷ്ടപ്രതിഷ്ഠ
പ്രത്യല്പന്നമതിപ്രത്യുല്‍പന്നമതി
പ്രഥമശിശ്രൂഷപ്രഥമശുശ്രൂഷ
പ്രദക്ഷണംപ്രദക്ഷിണം
പ്രദിക്ഷണം-പ്രദക്ഷിണം
പ്രബന്ധകല്‍പനപ്രബന്ധകല്പന
പ്രഭുത്ത്വംപ്രഭുത്വം
പ്രമാണിത്വംപ്രമാണിത്തം
പ്രാമാണ്യതപ്രാമാണ്യം
പ്രരോധനംപ്രരോദനം
പ്രലോപനംപ്രലോഭനം
പ്രവര്‍ത്തിപ്രവൃത്തി
പ്രവൃത്തിക്കുകപ്രവര്‍ത്തിക്കുക
പ്രഷ്ഠംപൃഷ്ഠം
പ്രസ്താവ്യംപ്രസ്താവയോഗ്യം
പ്രസ്ഥരംപ്രസ്തരം
പ്രാകുകപിരാകുക
പ്രാഗല്‍ഭ്യംപ്രാഗല്ഭ്യം
പ്രാചുര്യതപ്രാചുര്യം
പ്രാതസന്ധ്യപ്രാതസ്സന്ധ്യ,
പ്രാത:സന്ധ്യ
പ്രാണിപീഢപ്രാണിപീഡ
പ്രാതികൂല്യതപ്രാതികൂല്യം
പ്രാതിലോമ്യതപ്രാതിലോമ്യം
പ്രാധാന്യതപ്രാധാന്യം
പ്രാബല്യതപ്രാബല്യം
പ്രാമാണ്യതപ്രാമാണ്യം
പ്രാമുഖ്യതപ്രാമുഖ്യം
പ്രായാധിക്യതപ്രായാധിക്യം
പ്രായച്ചിത്തം,
പ്രായച്ഛിത്തം
പ്രായശ്ചിത്തം
പ്രാരബ്ദംപ്രാരബ്ധം
പ്രാരാബ്ധംപ്രാരബ്ധം
പ്രാവിശ്യംപ്രാവശ്യം
പ്രാവീണ്യതപ്രാവീണ്യം
പ്രാസംഗികന്‍പ്രസംഗകന്‍,
പ്രസംഗകര്‍ത്താവ്
പ്രിയദര്‍ശനന്‍പ്രിയദര്‍ശന്‍
പ്രീണിപ്പെടുത്തുകപ്രീണിപ്പിക്കുക
പ്രേക്ഷിതന്‍പ്രേഷിതന്‍
പ്രേരണശക്തിപ്രേരണാശക്തി
പ്രേഷകന്‍പ്രേക്ഷകന്‍
പ്രൗഡതപ്രൗഢം
പ്രൗഡിപ്രൗഢി
ഫൂല്ക്കാരംഫൂല്‍ക്കാരം
ബന്ദി (തടവുകാരന്)വന്ദി(സ്തുതിപാഠകന്)
ബന്ധനസ്തന്‍ബന്ധനസ്ഥന്‍
ബയങ്കരംഭയങ്കരം
ബയാനകംഭയാനകം
ബര്‍ഹണം (ഇല(ബര്‍ഹിണം(മയില്)
ബലാല്ക്കാരംബലാല്‍ക്കാരം
ബലിഷ്ടന്‍ബലിഷ്ഠന്‍
ബഹുദാബഹുധാ
ബഹുപത്‌നീത്വംബഹുപത്‌നീകത്വം
ബഹുഭാര്യാത്വംബഹുഭാര്യത്വം
ബഹുഭാര്യാവാന്‍ബഹുഭാര്യന്‍
ബാഢവാഗ്നിബാഡവാഗ്നി, ബഡവാനലന്
ബാധിര്യതബാധിര്യം
ബാലപീഢബാലപീഡ
ബാലാരിഷ്ഠംബാലാരിഷ്ടം
ബാലാരിഷ്ടതബാലാരിഷ്ടം
ബാഹുല്യതബാഹുല്യം
ബിംബപ്രതിഷ്ടബിംബപ്രതിഷ്ഠ
വിമ്മിഷ്ഠംവിമ്മിട്ടം
ബുദ്ധികൂര്‍മ്മതബുദ്ധികൂര്‍മ്മ
ബൃഹദ്പദ്ധതിബൃഹത്പദ്ധതി
ബ്രഹദ്ഗ്രന്ഥംബൃഹദ്ഗ്രന്ഥം
ബ്രഹ്മാണി
(ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്‌നി)
ബ്രാഹ്മണി
(ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ)
ബ്രഹ്മാണ്ടംബ്രഹ്മാണ്ഡം
ബ്രഹ്മാണ്ടകടാകംബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹം
ബ്രാഹ്മണ്യതബ്രാഹ്മണ്യം
ഭക്തിവൈരാഗ്യതഭക്തിവൈരാഗ്യം
ബ്രഹ്മാവൃത്തംബ്രഹ്മാവര്‍ത്തം
ഭക്ഷ്യോല്പാദനംഭക്ഷ്യോല്‍പാദനം
ഭഗവത്ദൂത്ഭഗവദ്ദൂത്
ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവല്ഗീതഭഗവദ്ഗീത
ഭടജ്ജനംഭടജനം
ഭണ്ഡാകാരംഭണ്ഡാഗാരം
ഭത്സനംഭര്‍ത്സനം
ഭയങ്കരിഭയങ്കര
ഭയചകിതന്‍ചകിതന്‍
ഭൂഉടമഭൂവുടമ
ഭൃഷ്ട്ഭ്രഷ്ട്
ഭോഗേശ്ചഭോഗേച്ഛ
ഭോഷത്വംഭോഷത്തം
ഭൗതീകംഭൗതികം
മഞ്ജുഭാക്ഷിണിമഞ്ജുഭാഷിണി
മഞ്ജുഷമഞ്ജൂഷ
മടയത്വം, മഠയത്തംമടയത്തം
മടിശീലമടിശ്ശീല
മഠയന്‍മടയന്‍ (അരിവെപ്പുകാരന്)
ഭോഷന്‍
മണ്ടൂകംമണ്ഡൂകം
മത്സ്യതൊഴിലാളിമത്സ്യത്തൊഴിലാളി
മന:ശ്ശാസ്ത്രംമന:ശാസ്ത്രം, മനശ്ശാസ്ത്രം
മന:സ്സാക്ഷി, മനസാക്ഷിമന:സാക്ഷി, മനസ്സാക്ഷി
മനസ്മനസ്സ്
മനസാന്നിദ്ധ്യംമനസ്സാന്നിദ്ധ്യം
മനസില്‍മനസ്സില്‍
മനസ്സാവാചാമനസാ വാചാ
മനസിലാക്കുകമനസ്സിലാക്കുക
മനസുഖംമന:സുഖം, മനസ്സുഖം
മനശക്തിമന:ശക്തി, മനശ്ശക്തി
മനപൂര്‍വംമനപ്പൂര്‍വം, മനഃപൂര്‍വം
മനപ്പീഡ,മനഃപ്പീഡ, മനപീഡമനഃപീഡ
മനസ്ഥാപംമനസ്താപം
മനുഷ്യത്ത്വംമനുഷ്യത്വം
മനുഷ്യചങ്ങലമനുഷ്യച്ചങ്ങല (മനുഷ്യ:+ചങ്ങല)
മനോചാഞ്ചല്യംമനശ്ചാഞ്ചല്യം
മനോഹരിമനോഹര
മന്ത്രവാതംമന്ത്രവാദം
മന്ധരമന്ഥര
മന്മദന്‍മന്മഥന്‍
മയില്‍പീലിമയില്‍പ്പീലി
മയില്‍പേടമയില്‍പ്പേട
മര്‍ക്കടമുഷ്ഠിമര്‍ക്കടമുഷ്ടി
മര്‍മ്മഞ്ജന്‍മര്‍മ്മജ്ഞന്‍
മര്യാദകേട്മര്യാദക്കേട്
മലയാളിത്വംമലയാളിത്തം
മലര്‍പൊടിമലര്‍പ്പൊടി
മസ്തിഷ്‌ക്കംമസ്തിഷ്‌കം
മഹസ്മഹസ്സ്
മഹജ്ജനംമഹാജനം
മഹത്ചരിതംമഹച്ചരിതം
മഹത്‌വ്യക്തിമഹദ്‌വ്യക്തി, മഹാവ്യക്തി
മഹത്വംമഹത്ത്വം
മഹാദുരന്തംകൊടും ദുരന്തം
മഹദ്വാക്യം
(മഹാന്റെ വാക്യം)
മഹാവാക്യം
(ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്യം)
മഹാത്മ്യം മാഹാത്മ്യം
മറക്കുകമറയ്ക്കുക
(അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം)
മറുവടിമറുപടി
മറ്റു ഗത്യന്തരമില്ലാതെഗത്യന്തരമില്ലാതെ
മാത്രമെമാത്രമേ
മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്മാറുന്നതനുസരിച്ച്
മാദ്ധ്യസ്ഥംമാദ്ധ്യസ്ഥ്യം , മദ്ധ്യസ്ഥത
മാധുര്യതമാധുര്യം
മാനവീകംമാനവികം
മാനുഷീകംമാനുഷികം
മാന്ദ്യതമാന്ദ്യം
മാരക്രീഢമാരക്രീഡ
മാര്‍ക്കണ്ടേയന്‍മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍
മാര്‍ഗ്ഗഭൃംശംമാര്‍ഗഭ്രംശം, മാര്‍ഗ്ഗഭ്രംശം
മാര്‍വ്വിടം, മാര്‍വിടംമാറിടം
മാഹാത്മ്യതമാഹാത്മ്യം
മിധുനംമിഥുനം
മിന്നല്‍പിണര്‍മിന്നല്‍പ്പിണര്‍
മിഷ്ഠാന്നംമിഷ്ടാന്നം (മൃഷ്ടാന്നം തെറ്റ്)
മിറ്റംമുറ്റം
മീതെമീതേ
മുഖച്ചായമുഖച്ഛായ
മുഖച്ചിത്രംമുഖച്ചിത്രം
മുഖദാവില്‍മുഖതാവില്‍
മുഖാന്തിരംമുഖാന്തരം
മുന്നോക്കംമുന്നാക്കം
മുഗ്ദംമുഗ്ദ്ധം
മുഗ്ദ്ധകണ്ഠംമുക്തകണ്ഠം
മുട്ടാളത്വംമുട്ടാളത്തം
മുണ്ടന്‍(കുറിയവന്‍)മുണ്ഡന്‍ (ക്ഷുരകന്‍)
മുതലാളിത്വംമുതലാളിത്തം
മുദ്രപത്രംമുദ്രപ്പത്രം
മുന്നെമുന്നേ
മുമ്പെമുമ്പേ
മുരടത്വംമുരടത്തം
മുഷ്ടിമൈധുനംമുഷ്ടിമൈഥുനം
മുഷ്ഠിമുഷ്ടി
മുന്‍നിറുത്തിമുന്‍നിര്‍ത്തി
മുള്‍കിരീടംമുള്‍ക്കിരീടം
മുഴുവനെമുഴുവനേ
മൂഡന്‍മൂഢന്‍
മൂഢത്ത്വംമൂഢത്വം
മൂര്‍ത്തീഭാവംമൂര്‍ത്തിമദ്ഭാവം
മൂധേവിമൂതേവി
(മൂദേവി-
മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി)
മൂര്‍ച്ഛ
(ബോധക്കേട്)
മൂര്‍ച്ച (-മൂര്‍ച്ചയുള്ള)
മൂലച്ചേദംമൂലച്ഛേദം
മൂവ്വന്തിമൂവന്തി, മുവ്വന്തി
മൂവ്വലകംമുവ്വുലകം
മൂശേട്ടമൂചേട്ട
മൃഗത്ത്വംമൃഗത്വം
മൃഗയമൃഗയാ
മൃതസഞ്ജീവനിമൃതസഞ്ജീവിനി
മൃത്യജ്ഞയന്‍മൃത്യുഞ്ജയന്‍
മൃദുലസമീപനംമൃദുസമീപനം
മെല്ലേമെല്ലേമെല്ലമെല്ലേ
മേഘജ്യോതിസ്മേഘജ്യോതിസ്സ്
മേച്ചില്‍പുറംമേച്ചില്‍പ്പുറം
മേദസ്മേദസ്സ്
മേധാവിത്തംമേധാവിത്വം
മേപ്പടിമേല്പടി
മേല്‍പാലംമേല്പാലം
മൈധുനംമൈഥുനം
മൊണ്ണയാന്‍മൊണ്ണയന്‍ (ഭോഷന്‍)
മൊറടന്‍മുറടന്‍
മൗഢ്യതമൗഢ്യം
മൗനവൃതംമൗനവ്രതം
മൗലീകംമൗലികം
മ്ലേശ്ചന്‍മ്ലേച്ഛന്‍