രക്തരൂക്ഷിതംരക്തരൂഷിതം
രക്ഷകര്‍ത്താവ്രക്ഷാകര്‍ത്താവ്
രക്ഷസ്രക്ഷസ്സ്
രംഗപീഡംരംഗപീഠം
രജസ്രജസ്സ്
രതിക്രീഢരതിക്രീഡ
രത്‌നഖജിതംരത്‌നഖചിതം
രമണീയകംരാമണീയകം
രഹസല്ലാപംരഹസ്സല്ലാപം
രാപകല്‍രാപ്പകല്‍
രാമണീയകതരാമണീയകം
രാഷ്ട്രീയപരംരാഷ്ട്രപരം, രാഷ്ട്രീയം
രാസക്രീഢരാസക്രീഡ
രുഗ്മിണിരുക്മിണി
രുദിരംരുധിരം
രൂഡമൂലമായരൂഢമൂലമായ
രൂപലാവണ്യതരൂപലാവണ്യം
രൂപീകരിക്കുകരൂപവല്‍ക്കരിക്കുക
രേതസ്രേതസ്സ്
രോഗഗ്രസ്ഥന്‍രോഗഗ്രസ്തന്‍
രോദനം (കരച്ചില്‍)രോധനം (തടവ്)
രോഹണിരോഹിണി