വങ്കത്വംവങ്കത്തം
വചസ്വചസ്സ്
വചോമാധുര്യതവചോമാധുര്യം
വഞ്ചകിവഞ്ചിക
വനരോധനംവനരോദനം
വന്ധ്യത്വംവന്ധ്യാത്വം
വന്നേക്കാവുന്നതാണ്വന്നേയ്ക്കാം
വന്‍പത്വംവമ്പത്തം
വന്മീകം, വത്മീകംവല്മീകം(പുറ്റ്)
വപുസ്വപുസ്സ്
വപ്പാട്ടിവെപ്പാട്ടി
വംശപാരമ്പര്യതവംശപാരമ്പര്യം
വയസ്വയസ്സ്
വയസന്‍വയസ്സന്‍
വയറുവിശക്കുന്നുവിശക്കുന്നു
വയ്യവയ്യാ
വയ്യാകരണന്‍വൈയാകരണന്‍
വരണ്യന്‍വരേണ്യന്‍
വരദക്ഷണവരദക്ഷിണ
വരപ്രസാധംവരപ്രസാദം
വരവുചിലവുകള്‍വരവുചെലവുകള്‍
വരള്‍ച്ചാകാലംവരള്‍ച്ചക്കാലം
വരികവരുക (വര് ധാതു, ഉക എന്ന് പ്രത്യയം)
വരിഷ്ടംവരിഷ്ഠം
വരിസംഖ്യവരിസ്സംഖ്യ
വര്‍ണ്ണനരീതിവര്‍ണ്ണനാരീതി
വര്‍ദ്ധനവ്വര്‍ദ്ധന
വര്യോലവരിയോല (കുറിപ്പടി, ഉടമ്പടിപത്രം)
വര്‍ഷഋതുവര്‍ഷര്‍ത്തു
വലത്വലത്ത്
വലിപ്പംവലുപ്പം
വല്‍ക്കംവല്ക്കം
വല്‍ക്കലംവല്ക്കലം
വല്‍മീകംവല്മീകം
വല്ലച്ചാതിയുംവല്ല ജാതിയും (എതുപ്രകാരമെങ്കിലും)
വല്ലവിധേനയുംവല്ലവിധത്തിലും, വല്ലപ്രകാരവും
വവ്വല്‍വവ്വാല്‍
വശകന്‍വശഗന്‍
വഷളത്വംവഷളത്തം
വസിഷ്ടന്‍വസിഷ്ഠന്‍
വസുന്ഥരവസുന്ധര
വസ്തുതപ്രസ്താവംവസ്തുതാപ്രസ്താവം
വസ്തുനിഷ്ടമായവസ്തുനിഷ്ഠമായ
വസ്ഥിവസ്തി=മൂത്രാശയം
വഹവക (വകയുക എന്നാല്‍ പങ്കിടുക)
വഹിയവഹിയാ (വയ്യാ)
വസ്സൂലാക്കുകവസൂലാക്കുക(ഇതു അറബി വാക്കാണ്-ഈടാക്കുക)
വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്വളര്‍ച്ചനിരക്ക്
വളുസംവളുതം (ഇഷ്ടത്തിനായി പറയുന്ന നുണവാക്ക്, പൊളി)
വള്ളത്തോള്‍കൃതികള്‍വള്ളത്തോള്‍ക്കൃതികള്‍
വഴിച്ചിലവ്വഴിച്ചെലവ്
വഴിയെവഴിയേ
വഴുപാട്വഴിപാട്
വാദംവാതം (അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം)
വാതംവാദം (അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം)
വാതകന്‍വാദകന്‍
വാതല്‍വാതില്‍
വാതില്‍പടിവാതില്‍പ്പടി
വാത്മീകിവാല്മീകി (വല്മീകം എന്നാല്‍ പുറ്റ്. പുറ്റില്‍നിന്ന് ജനിച്ചവന്‍)
വാത്സല്യതവാത്സല്യം
വാത്സല്യപിതാവ്വത്സലപിതാവ്
വാദഗ്രസ്ഥംവാദഗ്രസ്തം
വാദ്യധ്വനിവാദ്യദ്ധ്വനി (വാദ്യഘോഷം)
വാമാര്‍ത്ഥംവാമാര്‍ദ്ധം (ഭാര്യ)
വായാടിത്വംവായാടിത്തം
വായ്തലവായ്ത്തല
വായ്പാസൗകര്യംവായ്പസ്സൗകര്യം
വായ്യാടിവായാടി
വാക്ജാലംവാഗ്ജാലം
വാക്‌ധോരണിവാഗ്‌ധോരണി
വാക്‌നിശ്ചയംവാഗ്‌നിശ്ചയം
വാക്‌നിഷ്ഠവാങ്‌നിഷ്ഠ
വാക്പാരുഷ്യതവാക്പാരുഷ്യം
വാക്ഭടന്‍വാഗ്ഭടന്‍ (അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്)
വാക്മിവാഗ്മി
വാക്മുഖംവാങ്മുഖം
വാക്മൂലംവാങ്മൂലം
വാഗ്ചാതുര്യംവാക്ചാതുര്യം
വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുവാഗ്ദാനം ചെയ്തു
വാങ്മാധുര്യതവാങ്മാധുര്യം
വാചീകംവാചികം
വാജീകരണഔഷധംവാജീകരണൗഷധം
വാഞ്ചവാഞ്ഛ
വാഞ്ചിതംവാഞ്ഛിതം
വാര്‍ദ്ധക്യതവാര്‍ദ്ധക്യം
വാര്യംവാരിയം
വാല്‍ക്കണ്ണാടിവാല്ക്കണ്ണാടി
വാസനവൈഭവംവാസനാവൈഭവം
വാസിഷ്ടംവാസിഷ്ഠം (വസിഷ്ഠനാല്‍ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം)
വാസ്തവീകംവാസ്തവികം
വാസ്സനവാസന
വാസ്സരംവാസരം (പകല്‍)
വികടത്തംവികടത്വം
വികല്‍പംവികല്പം
വിക്ഷുബ്ദംവിക്ഷുബ്ധം
വിക്ഷോപംവിക്ഷോഭം (പ്രക്ഷോഭം)
വിഗ്രഹഭജ്ഞകന്‍വിഗ്രഹഭഞ്ജകന്‍
വിചഷണന്‍വിചക്ഷണന്‍ (സമര്‍ത്ഥന്‍, വിദ്വാന്‍)
വിചേഷ്ഠിതംവിചേഷ്ടിതം
വിഛിന്നവിച്ഛിന്ന
വിജയഡിണ്ടിമംവിജയഡിണ്ഡിമം (വിജയസൂചകമായി അടിക്കുന്ന ഭേരി)
വിജിഗീക്ഷു, വിജീഗിഷുവിജിഗീഷു
വിഡ്ഡിത്തംവിഡ്ഢിത്തം
വിതണ്ടാവാദംവിതണ്ഡാവാദം
വിതാനംവിധാനം (ഒരുക്കല്‍, നിര്‍വഹണം)
വിധാനംവിതാനം (അലങ്കാരം)
വ്യത്യസ്ഥംവ്യത്യസ്തം
വിത്യാസംവ്യത്യാസം
വിദഗ്ദന്‍വിദഗ്ദ്ധന്‍
വിദേശക്കാര്യംവിദേശകാര്യം
വിദ്യഭ്യാസംവിദ്യാഭ്യാസം
വിദ്യാഗ്രഹംവിദ്യാഗൃഹം (വിദ്യാലയം)
വിദ്യാഗൃഹംവിദ്യാഗ്രഹം (വിദ്യയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം)
വിദ്യാഭ്യസ്തന്‍അഭ്യസ്തവിദ്യന്‍
വിദ്വത്ജനംവിദ്വജ്ജനം
വിധിപൂര്‍വമായവിധിപൂര്‍വകമായ (വിധിയനുസരിച്ചുള്ള)
വിനീതപുരസരംവിനീതപുരസ്സരം
വിപതിധൈര്യംവിപദിധൈര്യം
വിപുലീകൃതമാക്കിയവിപുലീകരിച്ച
വിമര്‍ശ്ശനംവിമര്‍ശനം
വിമ്മിഷ്ടം, വിമ്മിഷ്ഠംവിമ്മിട്ടം
വിരേജനൗഷധംവിരേചനൗഷധം
വിലാസചേഷ്ഠിതംവിലാസചേഷ്ടിതം
വില്‍ക്കുകവില്ക്കുക
വില്‍പത്തിവ്യുല്‍പത്തി
വില്‍പനവില്പന
വിവാഹക്കാര്യംവിവാഹകാര്യം
വിശാരധന്‍വിശാരദന്‍
വിശിഷ്ഠമായവിശിഷ്ടമായ
വിശിഷ്യാവിശിഷ്യ
വിശ്വസ്ഥന്‍വിശ്വസ്തന്‍
വിശ്വാസ്യയോഗ്യതവിശ്വാസയോഗ്യത, വിശ്വാസ്യത
വിഷണ്ഡന്‍വിഷണ്ണന്‍ (വിഷാദത്തോടുകൂടിയവന്)
വിഷണ്ണന്‍വിഷണ്ഡന്‍ (നപുംസകം)
വിസ്തരംവിസ്താരം (പരപ്പ്)
വിസ്താരംവിസ്തരം (വിവരിക്കുക) നാമരൂപം വിസ്താരം
വിഹായസ്വിഹായസ്സ്
വൃക്ഷഛായവൃക്ഷച്ഛായ
വൃണംവ്രണം
വൃതംവ്രതം ( ഉപവാസം)
വ്രതംവൃതം (ചുറ്റപ്പെട്ടത്)
വൃത്തിവൃദ്ധി (വളര്‍ച്ച)
വൃദ്ധിവൃത്തി (ഉപജീവനം)
വൃഥവൃഥാ
വൃന്താവനംവൃന്ദാവനം
വെടിപ്പ്വെടുപ്പ് (സ്വച്ഛത‍)
വെടുപ്പ്വെടിപ്പ് (വെടിക്കുക, കീറല്‍)
വെണ്‍നിലാവ്വെണ്ണിലാവ്
വെറുതെവെറുതേ
വേഗതവേഗം
വേണ്ടതായിട്ടുള്ളവേണ്ട
വേണ്ടാതീനംവേണ്ടാതനം (വഷളത്തം)
വേദംവേധം (തുളയ്ക്കല്‍)
വേധംവേദം (അറിവ്, വേദങ്ങള്‍)
വേദഞ്ജന്‍വേദജ്ഞന്‍
വേദനംവേധനം (തുളയ്ക്കല്‍)
വേധനംവേദനം (ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം)
വേല്‍ക്കാരന്‍വേല്ക്കാരന്‍
വേപധുവേപഥു (കമ്പനം, വിറയല്‍)
വേവലാധിവേവലാതി
വേള്‍ച്ചവേഴ്ച
വേറൊരുത്തന്‍വേറൊരുവന്‍
വൈകല്യതവൈകല്യം
വൈക്ലബ്യതവൈക്ലബ്യം (പാരവശ്യം)
വൈചിത്ര്യതവൈചിത്ര്യം
വൈജാത്യതവൈജാത്യം
വൈചക്ഷണ്യതവൈചക്ഷണ്യം
വൈഗുണ്യതവൈഗുണ്യം (ഗുണമില്ലായ്മ)
വൈദഗ്ദ്ധ്യതവൈദഗ്ദ്ധ്യം
വൈദീകംവൈദികം
വൈദുഷ്യതവൈദുഷ്യം
വൈധവ്യതവൈധവ്യം
വൈപരീത്യതവൈപരീത്യം
വൈപുല്യതവൈപുല്യം
വൈമനസ്യതവൈമനസ്യം
വൈമുഖ്യതവൈമുഖ്യം
വൈയ്യക്തികവൈയക്തിക
വൈയ്യവസായികവൈയവസായിക
വൈയ്യാകരണന്‍വൈയാകരണന്‍
വൈരനിര്യാധനംവൈരനിര്യാതനം (പകവീട്ടല്‍)
വൈരസ്യതവൈരസ്യം
വൈരള്യതവൈരള്യം
വൈരാഗ്യതവൈരാഗ്യം
വൈരുദ്ധ്യതവൈരുദ്ധ്യം
വൈരൂപ്യതവൈരൂപ്യം
വൈലക്ഷണ്യതവൈലക്ഷണ്യം
വൈവര്‍ണ്ണ്യതവൈവര്‍ണ്ണ്യം
വൈവശ്യതവൈവശ്യം
വൈവാഹീകംവൈവാഹികം
വൈവിദ്ധ്യതവൈവിദ്ധ്യം
വൈശദ്യതവൈശദ്യം
വൈശിഷ്ട്യതവൈശിഷ്ട്യം
വൈശിഷ്ഠ്യംവൈശിഷ്ട്യം
വൈഷമ്യതവൈഷമ്യം
വൈഷയീകവൈഷയിക
വ്യജ്ഞനംവ്യഞ്ജനം
വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുകവ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക
വ്യത്യസ്ഥംവ്യത്യസ്തം
വ്യഭിചാരീഭാവംവ്യഭിചാരിഭാവം (സ്ഥായിയല്ലാത്ത ഭാവം)
വ്യവഛേദംവ്യവച്ഛേദം
വ്യവസായവല്ക്കരണംവ്യവസായവല്‍ക്കരണം
വ്യാവസായീകവൈയവസായിക
വ്യുല്പത്തിവ്യുല്‍പത്തി
വ്രതസ്തന്‍വ്രതസ്ഥന്‍