ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ

കെ കെ പല്ലശ്ശന
ടി ആർ രാജേഷ്

പിറന്ന നാടിനെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരുസംഘം കുട്ടികളുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ കഥാവിഷ്കാരം