ചൈനീസ് ബോയ്

കലവൂർ രവികുമാർ
രാജീവ് എൻ ടി

ക്ലാസുമുറിയിലെ സൌഹൃദങ്ങളുടെ കഥപറയുന്ന ഹൃദയഹാരിയായ നോവൽ