ദിയാഗൊ കോളൺ

പി വത്സല
സുധീർ പി വൈ

പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കദനങ്ങളും ദൈന്യതയും ഇതിവൃത്തമാക്കിയ രചനകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ മനം
കവർന്ന നോവലിസ്റ്റ് പി വത്സലയുടെ ശക്തമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം- ദിയാഗൊ കോളൺ