അങ്ങനെ അങ്ങനെ 

ചിത്രീകരണം : സുവര്‍ണ പി

“ആകാശവും ഭൂമിയും ജീവജാലങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനെപറ്റി പലപല നാടുകളില്‍ പ്രചരിച്ചുവന്ന കഥകള്‍”